For å jobbe i Norge må du ha oppholds- og arbeidstillatelse. Er du født i Norge, får du dette automatisk. EU-borgere har gjennom EØS-avtalen rett til å jobbe i Norge. Borgere fra andre land må søke Utlendingsdirektoratet (UDI) om å få oppholde seg og jobbe i Norge. Det er blitt stadig vanskeligere for borgere utenfor EØS å få arbeidstillatelse, og ofte er det lang ventetid å få innvilget dette.

Alle som jobber må ha et personnummer eller et D-nummer. Denne informasjonen må du gi til din arbeidsgiver, slik at de kan hente ditt skattekort fra skatteetaten. Alle lønnsmottakere plikter nemlig å betale skatt. Har du arbeidstillatelse, men ikke jobb, kan du søke NAV om hjelp til å finne jobb. Det er likevel ditt ansvar å finne deg en jobb. De mest brukte stillingsportalene for jobber er finn.no og nav.no.

Regler i norsk arbeidsliv

Både arbeidstakere og arbeidsgivere har rettigheter og plikter. Arbeidsgivere plikter å betale deg lønn for utført arbeid, og som ansatt har du plikt til å utføre jobben til arbeidsgiverens tilfredshet. Arbeidstakeren har et sterkt beskyttelsesvern mot oppsigelse, og arbeidsgivere må gi arbeidstakeren flere skriftlige advarsler før oppsigelse er lovlig. Arbeidsgiveren skal gi den ansatte anledning til enten å forbedre innsatsen eller ta kurs for å øke kompetansen på andre felt.

Arbeidsmiljøloven regulerer forholdene i arbeidslivet. Arbeidstakeren har krav på en trygg arbeidsplass, og arbeidsgiver skal sørge for at dette innbefatter vern mot fysiske og psykiske skader. Den enkelte arbeidstaker har krav på at arbeidssituasjonen skal tilpasses deres forutsetninger og livssituasjon. Prinsippet om likebehandling i arbeidslivet innebærer at diskriminering, enten det er basert på alder, kjønn, religion, etnisitet, er forbudt. Disse rettighetene gjelder for både offentlige og private bedrifter.

Arbeidstakeres rettigheter

Når du først har fått deg en jobb, er det en fordel å vite hvilke rettigheter du som arbeidstaker har. Disse rettighetene endrer seg over tid, men de fleste av disse har vært lovpålagt i mange år og det er ikke noe som tyder på at de skal endre seg i nærmeste fremtid. Om du er i tvil om hvilke rettigheter som gjelder, kan du kontakte Arbeidstilsynet, gjerne anonymt.

Arbeidstakere har rett til en skriftlig arbeidskontrakt som spesifiserer lønn, feriepenger, antall ferieuker i året, ukentlig arbeidstid, arbeidsplass og oppsigelsestid. Du har også krav på egenmelding ved sykdom etter to måneder. Noen arbeidsplasser har tre egenmeldingsdager etter hverandre og inntil fire i en 12-månedersperiode. Jobber du på en IA-bedrift, har du åtte egenmeldingsdager. Du har også krav på ett år sykemelding med full lønn.